Boronic Acids


Catalog # Compound Name Structure
BB-6134 5-Hydroxymethyl-2-methoxyphenylboronic acid
Purity: 95%
[1137339-94-6],  MFCD13181643
BB-2407 2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyphenylboronic acid dehydrate
Purity: 96%
[947163-27-1],  MFCD16036102
FB-0034 3-(Hydroxymethyl)-5-methylphenylboronic acid
Purity: 95%
[1451391-46-0],  MFCD16295237
FA-2080 3-Hydroxymethyl-4-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
[1451391-54-0],  MFCD11617258
FA-4309 4-Hydroxymethyl-2-methylphenylboronic acid
Purity: 96%
[166386-66-9],  MFCD13181612
BB-9056 4-Hydroxymethyl-3-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
[1218790-88-5],  MFCD09996880
QE-7531 3-(Hydroxymethyl)-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
[2377607-96-8],  MFCD18729962
FM-2080 3-Hydroxymethyl-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1544673-46-2],  MFCD18729961
FB-2899 6-(Hydroxymethyl)naphthalene-2-boronic acid
Purity: 98%
[1946843-21-5],  MFCD18414743
BB-2680 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic acid, dehydrated
Purity: 97%
[118803-40-0],  MFCD04115657
BB-8356 2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[87199-14-2],  MFCD02258966
BB-8561 2-Hydroxy-3-methylphenylboronic acid
Purity: 97%
[259209-22-8],  MFCD08689549
FB-2683 2-Hydroxy-4-methylphenylboronic acid
Purity: 95%
[259209-25-1],  MFCD18397304
FA-1666 2-Hydroxy-5-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
[259209-21-7],  MFCD09839105
BB-2316 3-Hydroxymethylphenylboronic acid
Purity: 98%
[87199-15-3],  MFCD01317846
FB-2685 3-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Purity: 96%
[948592-46-9],  MFCD18397306
FA-1016 3-Hydroxy-4-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
[216019-35-1],  MFCD01074652
BB-5985 3-Hydroxy-5-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
[1256345-79-5],  MFCD16618932
BB-2317 4-Hydroxymethylphenylboronic acid
Purity: 97%
[59016-93-2],  MFCD00792672
BB-2704 4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
[493035-82-8],  MFCD03788424
FB-1090 5-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
[1375216-45-7],  MFCD17011972
BB-2487 2-Hydroxymethylphenylboronic acid, dehydrated
Purity: 98%
[5735-41-1],  MFCD01075677
PN-8561 2-Hydroxy-3-methylphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
[2095797-27-4],  MFCD16994284
PN-2316 3-Hydroxymethylphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[443776-76-9],  MFCD09266196
PN-5985 3-Hydroxy-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[889659-70-5],  MFCD12546605
PN-2317 4-Hydroxymethylphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[302348-51-2],  MFCD09837617
BB-4464 4-[Hydroxy(4-methylphenyl)methyl]phenylboronic acid
Purity: 95%
[1793003-77-6],  MFCD22205754
PN-1616 (2R)-1-Hydroxy-S-(4-methylphenyl)-N-{[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}propane-2-sulfonamido
Purity: 95%
MFCD27936418
PN-6482 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[1256360-30-1],  MFCD16618964
QE-0330 [1-(2-Hydroxy-2-methyl-propyl)pyrazol-4-yl]boronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[1082503-77-2],  MFCD22378011
FA-5835 2-(Hydroxymethyl)pyridine-4-boronic acid
Purity: 96%
[1414973-10-6],  MFCD22205764
BB-3541 6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-boronic acid
Purity: 98%
[913835-98-0],  MFCD09027230
FB-0803 6-Hydroxy-2-methylpyridine-3-boronic acid
Purity: 98%
[1598436-78-2],  MFCD16611424
PN-3541 2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1078575-71-9],  MFCD12025438
FM-5835 2-Hydroxymethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
[1314135-84-6],  MFCD12025437
FA-2483 5-(Hydroxymethyl)-3-pyridinyl boronic acid
Purity: 96%
[908369-20-0],  MFCD09952042
FM-2483 3-Hydroxymethyl-pyridyl-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 97%
[877149-81-0],  MFCD11617919
PN-1576 2-Hydroxy-5-methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Purity: 95%
MFCD27936402
PN-1108 4-(hydroxymethyl)-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Purity: 95%
MFCD18729947
PN-1225 2-Hydroxy-2-methyl-n-[6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-2-yl]propanamide
Purity: 95%
[2377607-33-3],  MFCD24039690
PN-3185 2-Hydroxy-4-methyl-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Purity: 95%
MFCD27936837
QV-4568 B-[5-(Hydroxymethyl)-3-thienyl]-boronic acid
Purity: 95%
MFCD21363061
FM-2747 2-Hydroxymethylthiophen-4-boronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[864754-05-2],  MFCD08706011
FA-1684 3-Hydroxymethylthiophene-2-boronic acid
Purity: 95%
[222840-73-5],  MFCD09952072
BB-4902 5-(hydroxymethyl)thiophene-3-boronic acid
Purity: 95%
[1268683-45-9],  MFCD27665427
BB-8407 5-Hydroxymethylthiophene-2-boronic acid
Purity: 97%
[338454-45-8],  MFCD03095370
FM-1684 3-(Hydroxymethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[1310384-43-0],  MFCD15143419
FB-2256 2-(Hydroxymethyl)thiophen-3-ylboronic acid
Purity: 95%
[916673-46-6],  MFCD18383144
FB-0026 3-Hydroxymethyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Purity: 97%
[1451393-59-1],  MFCD11856038
BB-4603 2-(Hydroxymethyl)-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[1629148-48-6],  MFCD22574938
BB-6189 2-Hydroxymethyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
[174671-50-2],  MFCD10699482
PN-1995 4-Hydroxymethyl-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[2377611-99-7],  MFCD27936735
PN-3802 4-(2-Hydroxy-3-(morpholino)propoxy)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[756520-73-7],  MFCD09258653
FB-3027 3-Hydroxynaphthalene-1-boronic acid
Purity: 96%
[1698028-43-1],  MFCD18417835
BB-6457 3-Hydroxynaphthalene-2-boronic acid
Purity: 98%
[849404-37-1],  MFCD18417836
FA-2317 4-Hydroxy-1-naphthaleneboronic acid
Purity: 95%
[2417337-13-2],  MFCD09751355
BB-2042 6-Hydroxynaphthalene-2-boronic acid
Purity: 98%
[173194-95-1],  MFCD00092986
FB-3032 7-Hydroxynaphthalene-2-boronic acid
Purity: 95%
[151169-72-1],  MFCD18417842
PN-6457 3-Hydroxynaphthalene-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 90%
[1437769-83-9],  MFCD19237213
BB-4543 2-Hydroxy-5-nitrophenylboronic acid
Purity: 95%
[677746-32-6],  MFCD22570733
BB-4583 3-Hydroxy-4-nitrophenylboronic acid
Purity: 98%
MFCD28799803
BB-2416 4-hydroxy-3-nitrophenylboronic acid
Purity: 95%
[850568-75-1],  MFCD06659843
PN-4766 3-Hydroxy-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[1339927-68-2],  MFCD22493580
PN-2416 4-hydroxy-3-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1072945-08-4],  MFCD08458188
PN-0892 2-Hydroxy-3-nitro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Purity: 95%
MFCD27936009
PN-0891 4-Hydroxy-3-nitro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Purity: 95%
MFCD27936008
BB-6942 4-(1-Hydroxypentyl)thiophen-3-boronic acid
Purity: 96%
[2096334-17-5],  MFCD18783154
BB-2159 2-Hydroxyphenylboronic acid
Purity: 97%
[89466-08-0],  MFCD01074581
BB-2318 3-Hydroxyphenylboronic acid
Purity: 96%
[87199-18-6],  MFCD01074603
BB-2152 4-Hydroxyphenylboronic acid
Purity: 98%
[71597-85-8],  MFCD01074628
PN-2159 2-Hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[269409-97-4],  MFCD02093754
BB-2397 3-Hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[214360-76-6],  MFCD02093755
PN-2152 4-Hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[269409-70-3],  MFCD02093756
BB-6551 4-Hydroxy(phenyl)methylphenylboronic acid
Purity: 95%
[1221823-69-3],  MFCD17015768
BB-4273 4-(4-Hydroxyphenyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[477760-86-4],  MFCD20441826
PN-8833 3-(2-Hydroxyphenyl)propylboronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[1073355-25-5],  MFCD09953481
FB-1556 [(1R)-1-[(2S,3R)-3-hydroxy-2-[(6-phenylpyridin-2-yl)formamido]butanamido]-3-methylbutyl]boronic acid
Purity: 95%
[847499-27-8],  MFCD18251439
PN-1971 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethanone
Purity: 95%
MFCD27936717
PN-3889 4-(2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[957061-08-4],  MFCD09258654
FA-1748 3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenylboronic acid
Purity: 96%
[955369-43-4],  MFCD09992906
FA-1716 4-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[886593-45-9],  MFCD09992905
FM-1748 3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
[1309980-11-7],  MFCD12405017
FM-1750 5-(2-Hydroxypropan-2-yl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[1257431-63-2],  MFCD15143417
FA-1721 4-(2-Hydroxypropan-2-yl)pyridin-3-ylboronic acid
Purity: 95%
[1309981-43-8],  MFCD09992915
PN-2637 4-(3-Hydroxy-n-propylaminocarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
[1449134-30-8],  MFCD16294505
FM-1194 3-Hydroxypropylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[2246818-09-5],  MFCD30527637
BB-2637 4-(3-Hydroxypropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[913835-29-7],  MFCD08235076
BB-2068 3-(3-Hydroxypropyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[736989-98-3],  MFCD04115650
BB-2072 4-(3-Hydroxypropyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
[850568-48-8],  MFCD04973734
FA-2438 2-Hydroxypyridine-4-boronic acid
Purity: 96%
[902148-83-8],  MFCD11223187
FA-3308 5-Hydroxypyridine-3-boronic acid
Purity: 95%
[1208308-11-5],  MFCD13189132
BB-5130 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid
Purity: 96%
[903899-13-8],  MFCD09907979
BB-4075 5-Hydroxypyridine-3-boronic acid, HCl
Purity: 97%
[1801408-19-4],  MFCD19684105
FM-2438 2-Hydroxypyridine-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[1256358-90-3],  MFCD11223287
PN-0126 6-Hydroxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 97%
[1310405-04-9],  MFCD08457956
PN-5130 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[1054483-78-1],  MFCD06795671
BB-2182 (2-Hydroxypyridin-3-yl)boronic acid
Purity: 98%
[951655-49-5],  MFCD10697509
BB-8780 2-Hydroxypyrimidine-5-boronic acid
Purity: 98%
[373384-19-1],  MFCD08275734
PN-8780 2-Hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[1073354-84-3],  MFCD09037497
PN-6713 4-(2-Hydroxy-3-pyrrolidinopropoxy)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[2096334-38-0],  MFCD18087746
BB-5649 6-Hydroxy-5-(tetrahydropyran-2-yl)naphthalene-2-boronic acid
Purity: 98%
[1150114-57-0],  MFCD11855850
BC-1046 4-(4-Hydroxytetrahydropyran-4-yl)phenylboronic acid
Purity: 95%
[1622986-23-5],  MFCD28369568
FF-2406 2-Hydroxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Purity: 95%
[1816937-59-3],  MFCD16994392
FM-3168 2-Hydroxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-benzaldehyde
Purity: 95%
[620595-36-0],  MFCD11846347
FF-5320 2-Hydroxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Purity: 95%
[2379560-89-9],  MFCD16994388
FF-5324 4-Hydroxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Purity: 95%
MFCD16994393
FF-5670 2-Hydroxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Purity: 95%
[2086717-72-6],  MFCD16994369
PN-1590 (E)-N'-Hydroxy-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1-carboximidamide
Purity: 95%
[2088368-01-6],  MFCD27936405
PN-3453 N'-Hydroxy-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1-carboximidamide
Purity: 95%
[2377612-54-7],  MFCD29035413
PN-1441 N-Hydroxy-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1-carboximidamide
Purity: 95%
[2088368-01-6],  MFCD24039858
FF-5694 2-Hydroxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Purity: 98%
[741698-75-9],  MFCD16994242
FM-2639 4-Hydroxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzoic acid methyl ester
Purity: 95%
[1345014-21-2],  MFCD06797990
PN-5666 2-Hydroxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Purity: 95%
[1350933-21-9],  MFCD16994359
FM-2532 2-Hydroxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Purity: 97%
[775351-56-9],  MFCD16994355
PN-3187 4-[3-Hydroxy-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]benzoic acid
Purity: 95%
MFCD27936839
QD-6409 2-Hydroxy-s-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethane-1-sulfonamido
Purity: 95%
[1014613-40-1],  MFCD28397687
PN-1775 1-[2-hydroxy-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
Purity: 95%
MFCD18730996
PN-1714 1-(2-Hydroxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone
Purity: 98%
[1246560-24-6],  MFCD18732919
PN-0962 2-hydroxy-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Purity: 95%
[2256755-07-2],  MFCD18724096
PN-0958 2-Hydroxy-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Purity: 95%
MFCD26520318
PN-0964 2-Hydroxy-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-4-carboxylic acid
Purity: 95%
MFCD26520002
PN-1701 4-Hydroxy-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Purity: 95%
MFCD27936488
PN-1802 (E)-N'-Hydroxy-N-[5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]methanimidamide
Purity: 95%
MFCD27936566
PN-1796 4-Hydroxy-6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline-3-carboxylic acid
Purity: 95%
MFCD27936561
PN-1327 4-Hydroxy-8-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline-3-carboxylic acid
Purity: 95%
MFCD27936244
PN-8842 4-(Hydroxy(thiazol-2-yl)methyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1073371-73-9],  MFCD09953504
FB-2687 2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Purity: 95%
MFCD18397558
FB-2688 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Purity: 96%
[1354819-26-3],  MFCD18397559
BB-3974 3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Purity: 98%
[957120-22-8],  MFCD09475898
FB-2692 4-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Purity: 95%
MFCD18397563
BB-5723 5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Purity: 96%
[1217500-69-0],  MFCD12913937
BB-8560 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[1072944-17-2],  MFCD08689548
BB-5333 2-Hydroxy-4-trifluoromethylphenylboronic acid
Purity: 97%
[1072951-50-8],  MFCD03094996
FB-2694 2-Hydroxy-6-trifluoromethylphenylboronic acid
Purity: 95%
[2096333-79-6],  MFCD18397693
FB-2696 3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[2377610-31-4],  MFCD18397695
BB-5075 3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[957062-66-7],  MFCD09878337
BB-8401 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
[943918-05-6],  MFCD03095345
FA-2595 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
[1187874-94-7],  MFCD18384143
PN-8560 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[2055742-98-6],  MFCD16994256
PN-8401 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1029439-76-6],  MFCD15143616
FM-2595 4-Hydroxy-3-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[1243143-45-4],  MFCD16994250
BB-5836 [6-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]boronic acid
Purity: 95%
[2377227-41-1],  MFCD18254529
FA-2816 2-Hydroxy-5-(trifluoromethylthio)phenylboronic acid
Purity: 96%
[2377609-27-1],  MFCD19684110
FM-2816 2-Hydroxy-5-(trifluoromethylthio)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[2096340-17-7],  MFCD09751345
BB-0646 [2-(Imidazole-1-sulfonyl)phenyl]boronic acid
Purity: 95%
MFCD27935815
FA-5689 1H-Imidazol-2-ylboronic acid, HCl
Purity: 95%
[1919022-57-3],  MFCD16251134
BB-3912 4-(2-(1H-Imidazol-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid
Purity: 96%
[957034-56-9],  MFCD09475808
FA-4602 4-(imidazol-1-ylmethyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
[1228183-01-4],  MFCD14687238
FM-4601 2-((1H-Imidazol-1-yl)methyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[2246863-75-0],  MFCD14560559
FM-4602 4-(Imidazol-1yl)methylphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
[1351478-35-7],  MFCD18735902
FM-6388 4-[(3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl)aminomethyl]phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[1257648-78-4],  MFCD12546046
QD-9530 4-(3'-Imidazol-1-yl-propyl)iminomethylphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[2096353-54-5],  MFCD20527081
QI-5291 (E)-[3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl](([4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methylidene))amine
Purity: 95%
[2096353-54-5],  MFCD27924235
FM-2530 2-(1H-Imidazol-1-yl)pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1160790-26-0],  MFCD11878350
BB-3457 Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
Purity: 95%
[913835-63-9],  MFCD06739225
BC-1357 Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid hydrochloride
Purity: 98%
[2377610-26-7],  MFCD30527619
FA-1310 Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ylboronic acid
Purity: 95%
[2058154-31-5],  MFCD06739226
QW-5763 (3H-Imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)boronic acid
Purity: 95%
[1374263-88-3],  MFCD27987654
PN-3457 Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[1204742-76-6],  MFCD13181965
BB-0639 (4-(Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenyl)boronic acid
Purity: 95%
[607740-02-3],  MFCD24386963
PN-8615 2-Indanylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[608534-44-7],  MFCD03788726
BB-9080 Indazole-4-boronic acid
Purity: 98%
[1023595-17-6],  MFCD09878901
BB-0147 Indazole-6-boronic acid
Purity: 98%
[885068-10-0],  MFCD04972419
BB-0106 1H-Indazole-5-boronic acid
Purity: 98%
[338454-14-1],  MFCD06739151
BB-9063 Indazole-4-boronic acid, HCl
Purity: 95%
[1252598-02-9],  MFCD11054042
FA-2186 Indazole-5-boronic acid, HCl
Purity: 95%
[1257738-46-7],  MFCD11867883
PN-9080 Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[885618-33-7],  MFCD08059267
PN-0106 Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 97%
[862723-42-0],  MFCD07367523
PN-0147 Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[937049-58-6],  MFCD07368067
FM-2319 Indazole-7-boronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[915411-02-8],  MFCD08059264
FA-2319 1H-Indazol-7-ylboronic acid
Purity: 97%
[915411-01-7],  MFCD09997801
BB-5846 Indole-3-boronic acid
Purity: 95%
[741253-05-4],  MFCD03094806
BB-2411 Indole-4-boronic acid
Purity: 95%
[220465-43-0],  MFCD03095175
BB-2319 Indole-5-boronic acid
Purity: 98%
[144104-59-6],  MFCD01319013
BB-2932 Indole-6-boronic acid
Purity: 95%
[147621-18-9],  MFCD03095176
BB-8907 Indole-7-boronic acid
Purity: 98%
[210889-31-9],  MFCD07787388
FM-2368 Indole-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[476004-81-6],  MFCD09751284
PN-5846 Indole-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
[937366-54-6],  MFCD09879158
PN-2411 Indole-4-boronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[388116-27-6],  MFCD08689896
PN-2319 Indole-5-boronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[269410-24-4],  MFCD03789263
PN-2932 Indole-6-boronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[642494-36-8],  MFCD07368852
PN-8907 Indole-7-boronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[642494-37-9],  MFCD08669591
FA-2063 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2-borono-5-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, 1-(1,1-dimethylethyl) ester
Purity: 95%
[913388-66-6],  MFCD11616305
FA-2115 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2-borono-5-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
Purity: 90%
[335649-84-8],  MFCD11616326
FA-2099 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2-borono-5-formyl-, 1-(1,1-dimethylethyl) ester
Purity: 95%
[913388-54-2],  MFCD11616313
FA-2103 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2-borono-4-methoxy-, 1-(1,1-dimethylethyl) ester
Purity: 98%
[1000068-23-4],  MFCD11616286
FM-2964 1H-Indole-2-carboxylic acid, 7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, ethyl ester
Purity: 95%
[919119-62-3],  MFCD11111811
PN-4840 Indole-2,3-diboronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[2377610-94-9],  MFCD27981323
FM-6269 1H-Indole-2,7-diboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[919119-72-5],  MFCD12405487
PN-4081 Indoline-5-boronic acid, pinacol ester, HCl
Purity: 95%
[2096334-46-0],  MFCD19684129
FB-2344 Indolin-6-ylboronic acid
Purity: 95%
[1253912-15-0],  MFCD18383472
PN-4559 5-Iodo-1-isopropylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[2377608-81-4],  MFCD22421544
PN-4561 5-Iodo-1-isopropylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[2377612-00-3],  MFCD22421545
QI-9554 (2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic acid
Purity: 95%
[89694-50-8],  MFCD26793796
FF-8922 2-(2-Iodo-5-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 95%
[1256781-69-7],  MFCD17215809
FM-6291 Iodomethylboronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[70557-99-2],  MFCD12405515
FA-2347 2-Iodophenylboronic acid
Purity: 98%
[1008106-86-2],  MFCD09743934
BB-8336 3-Iodophenylboronic acid
Purity: 98%
[221037-98-5],  MFCD01319015
BB-8335 4-Iodophenylboronic acid
Purity: 98%
[5122-99-6],  MFCD01319014
PN-8837 3-Iodophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[408492-28-4],  MFCD09953498