Boronic Acids


Catalog # Compound Name Structure
NE-2126 2-(2-Carbethoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Purity: 95%
[346656-34-6],  MFCD08276372
BB-5263 3-(4-Carboethoxybutyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
[1072946-57-6],  MFCD11053845
PN-5263 3-(4-Carboethoxybutyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[2096337-99-2],  MFCD18087728
QN-6888 Carbonic acid tert-butyl ester (1-methyl-1h-imidazol-2-yl)-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-methyl ester
Purity: 95%
[2724208-11-9],  MFCD20922784
BC-1369 5,5'-(Carbonylbis(azanediyl)bis(methylene))bis(3-fluoro-5,1-phenylene)diboronic acid
Purity: 97%
[2377606-23-8],  MFCD30527622
BB-5276 3-(4-Carboxybutoxy)-2,4,6-trifluorophenylboronic acid
Purity: 97%
[1072946-61-2],  MFCD11504843
BB-5267 1-(4-Carboxybutyl)indole-5-boronic acid
Purity: 97%
[1072946-60-1],  MFCD11053846
JN-1621 3-Carboxy-4-chloro-2-fluorophenylboronic acid
Purity: 98%
[1451393-04-6],  MFCD20526389
BC-1476 3-Carboxy-5-chloro-4fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
MFCD31621969
BC-1508 4-Carboxy-3-chloro-2-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
MFCD31653712
BB-2252 5-Carboxy-2-chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
[957066-09-0],  MFCD09878319
BB-2738 2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
Purity: 98%
[850568-07-9],  MFCD06659869
BB-2747 2-Carboxy-5-chlorophenylboronic acid
Purity: 97%
[874290-67-2],  MFCD08235091
BB-6910 3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Purity: 97%
[1314264-58-8],  MFCD18783132
BB-3885 3-Carboxy-5-chlorophenylboronic acid
Purity: 98%
[957061-05-1],  MFCD09258748
BB-2746 4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Purity: 98%
[851335-09-6],  MFCD07363763
BB-2745 4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Purity: 96%
[136496-72-5],  MFCD06656268
BB-3487 5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Purity: 98%
[913835-75-3],  MFCD08689491
PN-1518 2-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
MFCD22044811
PN-2738 2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[891843-31-5],  MFCD24039758
PN-2747 2-Carboxy-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
[2377606-42-1],  MFCD24039757
PN-6910 3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[2096331-90-5],  MFCD18783185
PN-2798 3-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[936728-21-1],  MFCD22414458
PN-2746 4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[904310-72-1],  MFCD22414480
PN-2745 4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[890839-31-3],  MFCD12546621
PN-3487 5-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[918331-73-4],  MFCD18837624
FA-4322 3-Carboxy-2-chloropyridine-5-boronic acid
Purity: 95%
[1451393-50-2],  MFCD13181645
PN-4815 4-(Carboxy)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1447763-50-9],  MFCD27981321
PN-4394 4-(1-Carboxycyclopropyl)-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
[2096998-21-7],  MFCD22192535
PN-4397 4-(1-Carboxycyclopropyl)-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
[2096996-81-3],  MFCD21609690
BB-5951 4-(1-Carboxycyclopropyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
[1159489-46-9],  MFCD09037835
FM-2346 4-(1-Carboxycyclopropyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1218790-98-7],  MFCD09037838
FA-2146 4-Carboxy-2,6-dichlorophenylboronic acid
Purity: 95%
[1451392-97-4],  MFCD11856021
BC-1149 5-Carboxy-2,3-dichlorophenylboronic acid
Purity: 95%
[2377608-98-3],  MFCD29035380
BC-1555 4-Carboxy-3,5-difluoro-2-nitrophenylboronic acid
Purity: 95%
[2377611-44-2],  MFCD31726373
BB-6584 3-Carboxy-2,4-difluorophenylboronic acid
Purity: 95%
[1451393-05-7],  MFCD16295273
BB-5835 3-Carboxy-4,5-difluorophenylboronic acid
Purity: 98%
[1217500-81-6],  MFCD12546485
BC-1137 4-Carboxy-2,5-difluorophenylboronic acid
Purity: 98%
[1966890-13-0],  MFCD28515386
BB-4932 5-Carboxy-2,3-difluorophenylboronic acid
Purity: 96%
[2377605-76-8],  MFCD28127178
BB-1505 6-Carboxy-2,3-difluorophenylboronic acid
Purity: 96%
[2377609-91-9],  MFCD28127177
BB-6334 2-Carboxy-4,5-dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 96%
[1256345-91-1],  MFCD17015736
FA-1890 5-Carboxy-2-ethoxyphenylboronic acid
Purity: 97%
[1451391-73-3],  MFCD11044923
PN-7036 2-Carboxyethylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1191063-90-7],  MFCD18914529
BB-2070 2-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[717107-32-9],  MFCD20645590
BB-2067 3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
[693803-17-7],  MFCD04115649
BB-2055 4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[166316-48-9],  MFCD01318119
PN-2070 2-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[797756-39-9],  MFCD22414453
PN-2055 4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[797755-11-4],  MFCD11053827
BB-4857 5-Carboxy-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Purity: 96%
[2377609-80-6],  MFCD28101631
PN-4004 5-Carboxy-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[2096332-06-6],  MFCD19237207
BB-4309 2-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
[1799979-96-6],  MFCD20529440
BB-3934 2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 96%
[874290-62-7],  MFCD06656266
BB-8386 3-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Purity: 96%
[1072952-09-0],  MFCD03095128
BB-2879 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Purity: 98%
[872460-12-3],  MFCD03095129
BB-2797 3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 98%
[871329-84-9],  MFCD07363791
BB-3230 4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Purity: 96%
[851335-07-4],  MFCD08458473
BB-2632 4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 97%
[120153-08-4],  MFCD01114671
BB-2883 5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Purity: 97%
[874219-59-7],  MFCD08436065
PN-3363 2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
[2377607-51-5],  MFCD22414477
PN-8386 3-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1373168-89-8],  MFCD19237225
PN-2879 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[882679-10-9],  MFCD12546519
PN-2797 3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[936728-22-2],  MFCD12756465
PN-3230 4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1050423-87-4],  MFCD12756466
PN-2632 4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[867256-77-7],  MFCD09027284
PN-2883 5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
[2235384-35-5],  MFCD23098802
BB-6616 6-Carboxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid
Purity: 98%
[1256355-13-1],  MFCD17926488
BB-4893 2-Carboxyfuran-3-boronic acid
Purity: 96%
[1799980-25-8],  MFCD22548056
BB-8483 3-Carboxyfuran-2-boronic acid
Purity: 98%
[1072952-23-8],  MFCD06203510
FA-1102 5-Carboxyfuran-2-boronic acid
Purity: 96%
[852228-11-6],  MFCD04113807
FM-1102 2-Carboxyfuran-5-boronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1220188-40-8],  MFCD18383001
PN-8789 4-Carboxyfuran-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[1073354-94-5],  MFCD09260445
PN-2962 6-Carboxyindole-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
MFCD27936776
PN-5115 5-Carboxylthiophene-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[779335-05-6],  MFCD09952060
BB-3429 3-(Carboxymethoxy)-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 98%
[913835-56-0],  MFCD08436015
BB-5794 3-Carboxy-5-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
[1050424-08-2],  MFCD12546477
BB-5081 4-(Carboxymethoxy)phenylboronic acid
Purity: 97%
[1072945-84-6],  MFCD03425920
FA-1802 4-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Purity: 96%
[741699-09-2],  MFCD10696665
PN-5794 3-Carboxy-5-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[936728-20-0],  MFCD12546609
QV-5742 4-(Carboxymethyl)-2-((R)-1-(2-(2,5-dichlorobenzamido)acetamido)-3-methylbutyl)-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic acid
Purity: 95%
[1201902-80-8],  MFCD18251437
HA-7321 3-(Carboxymethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 95%
[2663787-27-5],  MFCD30723350
HA-3026 3-(Carboxymethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 95%
MFCD08704670
HA-6106 4-(Carboxymethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 96%
[2663787-28-6],  MFCD30537675
FA-1594 3-Carboxymethyl-6-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
MFCD08705314
BB-1102 2-Carboxy-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
Purity: 95%
[2377609-21-5],  MFCD32065665
BB-2323 2-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
[1001108-64-0],  MFCD08704668
BB-3907 3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
[914397-60-7],  MFCD08704669
BB-6401 3-Carboxy-4-methylphenylboronic acid
Purity: 97%
[1256346-18-5],  MFCD13181619
BB-5771 3-Carboxy-5-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
[1150114-66-1],  MFCD12025977
BB-3223 4-Carboxymethylphenylboronic acid
Purity: 97%
[90111-58-3],  MFCD03425919
BB-3228 4-Carboxy-2-methylphenylboronic acid
Purity: 97%
[158429-66-4],  MFCD09037833
FA-2344 4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid
Purity: 97%
[191089-06-2],  MFCD09037832
FA-2349 5-Carboxy-2-methylphenylboronic acid
Purity: 95%
[170230-88-3],  MFCD08061639
PN-2323 2-Carboxymethylphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1072945-02-8],  MFCD11504961
PN-3907 3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[797755-05-6],  MFCD04973389
PN-6401 3-Carboxy-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
[1431542-21-0],  MFCD24039884
PN-5771 3-Carboxy-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1150561-67-3],  MFCD12026101
PN-3223 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[797755-07-8],  MFCD04038755
FM-2344 4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[890839-22-2],  MFCD09037836
FM-2349 5-Carboxy-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[515131-35-8],  MFCD09261433
FF-0889 1-Carboxymethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1083326-41-3],  MFCD16660234
YD-5381 3-Carboxy-2-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[2291165-16-5],  MFCD26520125
BC-1469 3-Carboxy-4-methylsulfonylphenylboronic acid
Purity: 96%
[2377608-72-3],  MFCD30834347
BB-3908 4-Carboxynaphthalene-1-boronic acid
Purity: 98%
[332398-57-9],  MFCD06203538
FA-1649 5-Carboxynaphthalene-1-boronic acid
Purity: 95%
[216060-11-6],  MFCD09837640
FA-1655 6-Carboxy-2-naphthaleneboronic acid
Purity: 97%
[2377607-93-5],  MFCD09751357
PN-3908 4-Carboxynaphthalene-1-boronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[1073353-77-1],  MFCD09972180
BB-2476 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Purity: 98%
[101084-81-5],  MFCD00757433
BB-2451 4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid
Purity: 97%
[85107-54-6],  MFCD00448780
BB-2005 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[377780-80-8],  MFCD03411932
PN-2451 4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1218791-11-7],  MFCD12546615
BB-2469 2-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 98%
[149105-19-1],  MFCD01318118
BB-2470 3-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 97%
[25487-66-5],  MFCD00036833
BB-2255 4-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 98%
[14047-29-1],  MFCD00151801
PN-2469 2-Carboxyphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1187591-17-8],  MFCD08458199
BB-2002 3-Carboxyphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[269409-73-6],  MFCD03411930
BB-2105 4-Carboxyphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[180516-87-4],  MFCD01863710
PN-2470 3-Carboxyphenylboronic acid propanediol ester
Purity: 95%
[1107596-00-8],  MFCD09839112
PN-8628 4-(3-Carboxypropanamido)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[480424-98-4],  MFCD03789267
BB-8341 3-(3-Carboxypropionylamino)phenylboronic acid
Purity: 98%
[31754-00-4],  MFCD01683353
BB-5266 2-Carboxypyridine-4-boronic acid
Purity: 96%
[1072946-59-8],  MFCD11504842
PN-5266 2-Carboxypyridine-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
[2096332-29-3],  MFCD22192540
PN-3550 5-Carboxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[2377606-46-5],  MFCD13182010
BB-1464 2-Carboxypyrimidine-5-boronic acid
Purity: 95%
[1814939-13-3],  MFCD20657311
FA-1160 2-Carboxythiophene-3-boronic acid
Purity: 97%
[5503-74-2],  MFCD06203318
BB-3524 2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Purity: 96%
[913835-91-3],  MFCD08689521
BB-8408 3-Carboxythiophene-2-boronic acid
Purity: 95%
[519054-53-6],  MFCD03407366
BB-5115 5-Carboxythiophene-2-boronic acid
Purity: 96%
[465515-31-5],  MFCD02323211
PN-3524 2-Carboxythiophene-4-boronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1010836-19-7],  MFCD08064045
PC-1540 4-Carboxythiophene-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[1354699-11-8],  MFCD31653833
BB-4091 3-Carboxy-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Purity: 98%
[2096329-67-6],  MFCD20231437
BB-2176 4-(E-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
[159896-15-8],  MFCD01075704
PN-2176 4-(E-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[1072944-97-8],  MFCD11053843
FA-4303 4-(9H-Carbozol-9-yl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[419536-33-7],  MFCD13176534
PN-5893 4-Cbz-Amino-3-chlorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1218791-42-4],  MFCD12546536
PN-9071 2-(N-Cbz-Amino)ethylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
[2377607-52-6],  MFCD28396979
BB-4010 3-(Cbz-Amino)-2-fluorophenylboronic acid
Purity: 97%
[2096334-11-9],  MFCD22192438
BB-3359 3-(Cbz-Amino)-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
[874290-61-6],  MFCD12546455
PN-4010 3-(Cbz-Amino)-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[2096334-41-5],  MFCD20441899
PN-3357 4-(Cbz-Amino)-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1218791-13-9],  MFCD11054035
PN-3358 4-(Cbz-Amino)-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[1218791-14-0],  MFCD13195751
PC-1090 N-Cbz-4-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
[2377606-15-8],  MFCD28962765
PN-6103 4-(Cbz-Amino)naphthalene-1-boronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[2377609-60-2],  MFCD24039387
PN-4837 4-(CBZ-Amino)-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[2377609-53-3],  MFCD27981322
BB-2109 4-Cbz-aminophenylboronic acid
Purity: 98%
[192804-36-7],  MFCD02093055
BB-2112 4-Cbz-aminophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[363186-06-5],  MFCD02179440
PN-6287 2-Cbz-Aminopyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1218790-32-9],  MFCD15143614
PN-6296 2-Cbz-Aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1256359-98-4],  MFCD16295114
PN-4451 4-(N-Cbz-N-isobutylamino)phenylbornic acid, pinacol ester
Purity: 95%
[2377607-21-9],  MFCD22383759
PN-6433 4-(N-Cbz-N-isopropylamino)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1256360-23-2],  MFCD16660306
PN-6821 4-(N-Cbz-N-Methylamino)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[2096334-55-1],  MFCD18311903
PN-5779 4-(4-Cbz-piperazinyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1150561-68-4],  MFCD12026103
PN-4358 4-(N-Cbz-N-Propylamino)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[2096332-60-2],  MFCD21609688
PN-6357 1-Cbz-Pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1256360-11-8],  MFCD16036150
FM-2478 N-Cbz-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[286961-15-7],  MFCD11521562
PN-2748 4-Chloro-2-(aminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[2096334-39-1],  MFCD18730152
FF-6237 5-Chloro-7-azaindole-3-boronic acid, pinacol ester
Purity: 97%
[1400994-91-3],  MFCD16995990
PN-3123 4'-Chlorobenzanilide-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[2096339-42-1],  MFCD16294537
SH-7623 (5-Chloro-2H-1,3-benzodioxol-4-yl)boronic acid
Purity: 95%
[2087452-50-2],  MFCD31382028
BB-0348 (6-Chloro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)boronic acid
Purity: 98%
[2377608-88-1],  MFCD27935571
BB-8590 4-Chlorobenzonitrile-2,5-diboronic acid neopentyl glycol ester
Purity: 98%
[1072944-28-5],  MFCD09878542
FA-1926 (5-Chlorobenzo[b]thiophen-2-yl)boronic acid
Purity: 95%
[867381-22-4],  MFCD11110416
BB-3169 3-(2-chlorobenzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
[874288-27-4],  MFCD28167514
BB-3167 3-(4-chlorobenzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
[874288-25-2],  MFCD28167476
BB-2761 3-Chloro-4-(N-benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[850589-42-3],  MFCD07363769
BB-3119 4-(2-chlorobenzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
[874287-98-6],  MFCD31648859
BB-3117 4-(4-chlorobenzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
[874287-96-4],  MFCD31648858
QD-4705 1-(2-Chloro-benzyl)-3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1h-pyrazole
Purity: 95%
[2246642-44-2],  MFCD31583213
BB-8112 4-(2'-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
Purity: 95%
[849052-15-9],  MFCD06411361
BB-8113 4-(3'-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
Purity: 95%
[849062-21-1],  MFCD06411362
BB-8197 4-(4'-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
Purity: 95%
[849062-38-0],  MFCD06411357
BB-8005 2-(2'-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Purity: 97%
[870777-21-2],  MFCD06200724
BB-8028 2-(3'-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Purity: 96%
[849062-32-4],  MFCD06411351
BB-8025 3-(2'-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Purity: 98%
[845551-45-3],  MFCD05865198
BB-8088 3-(3'-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Purity: 96%
[849062-33-5],  MFCD06411352
BB-8062 3-(4'-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Purity: 98%
[870778-90-8],  MFCD07369737
BB-8038 4-(4'-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Purity: 95%
[870778-91-9],  MFCD07784349
QD-9862 2-[4-(4-Chloro-benzyloxy)-phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
Purity: 95%
[2246937-34-6],  MFCD31583310
PN-3669 1-(2-Chlorobenzyl)-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)urea
Purity: 95%
[874298-90-5],  MFCD22494709
PN-3667 1-(4-Chlorobenzyl)-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)urea
Purity: 95%
[874298-88-1],  MFCD22494671
FA-1509 4'-Chloro-4-biphenylboronic acid
Purity: 98%
[364044-44-0],  MFCD08544389
QW-2467 2'-Chlorobiphenyl-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
[2484920-12-7],  MFCD18447553
FB-2595 5-Chlorobiphenyl-3-ylboronic acid
Purity: 95%
[1186403-21-3],  MFCD18384165
PN-4697 2-Chloro-4-(BOC-amino)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1620228-06-9],  MFCD24448813
PN-4862 4-Chloro-2-(4-BOC-piperazino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
MFCD29035414
BB-2811 2-Chloro-5-boronobenzamide
Purity: 98%
[871332-67-1],  MFCD07363796
BB-8115 3-Chloro-4-(3'-bromobenzyloxy)phenylboronic acid
Purity: 95%
[849062-25-5],  MFCD06411317
PN-5960 3-Chloro-5-butoxyphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[1218789-45-7],  MFCD12546582
BB-2846 4-Chloro-3-(n-butylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
[871332-94-4],  MFCD07783886
PN-6730 2-Chloro-4-(N-t-butylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 98%
[2096337-36-7],  MFCD18311897
BB-2816 4-Chloro-3-(t-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
[871332-72-8],  MFCD07783864
PN-5961 3-Chloro-5-t-butyldimethylsilyloxyphenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
[1218789-46-8],  MFCD12546583
FA-1497 3-Chlorocarbonylphenylboronic acid
Purity: 90%
[332154-58-2],  MFCD08062412
FA-2348 4-Chlorocarbonylphenylboronic acid
Purity: 97%
[332154-57-1],  MFCD08062416
QF-7986 4-Chlorocarbonylphenylboronic anhydride
Purity: 95%
[380430-63-7],  MFCD28053436
BB-8147 3-Chloro-4-(2'-chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Purity: 95%
[870777-26-7],  MFCD06798081
BB-8223 3-Chloro-4-(3'-chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Purity: 95%
[849062-26-6],  MFCD06411318
BB-3255 3-Chloro-5-(chlorocarbonyl)phenylboronic acid, anhydride
Purity: 95%
[957120-24-0],  MFCD09475900
BB-2757 3-Chloro-4-chlorocarbonylphenylboronic anhydride
Purity: 95%
[850589-38-7],  MFCD07363765
PN-8590 2-Chloro-5-cyanobenzene-1,4-diboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
[863868-45-5],  MFCD22047839
BB-0493 [2-Chloro-4-(1-cyanocyclopropyl)phenyl]boronic acid
Purity: 95%
[2377609-59-9],  MFCD27935687