Amines


Catalog # Compound Name Structure
QZ-2576 2-(([3,5-Dimethyl-1-(3-methylphenyl)-1h-pyrazol-4-yl]methyl)amino)ethanol
Purity: 95%
[400876-77-9],  MFCD03085817
QY-4649 6,6-Dimethyl-1-(2-methylphenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1h-indazol-4-amine hydrochloride
Purity: 95%
[1242339-61-2],  MFCD15146558
QY-3344 N,N-Dimethyl-5-(1-methyl-1h-pyrazol-4-yl)-4-pyrrolidin-3-ylpyrimidin-2-amine dihydrochloride
Purity: 95%
[1858252-05-7],  MFCD29035047
ST-4238 2,5-Dimethylmorpholine
Purity: 95%
[106-56-9],  MFCD09971504
ST-3973 3,3-Dimethylmorpholine
Purity: 98%
[59229-63-9],  MFCD09608072
QC-8287 3,5-Dimethylmorpholine hydrochloride
Purity: 96%
[256518-81-7],  MFCD18914344
QI-7505 6-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpyrimidin-4-amine
Purity: 95%
[1023818-09-8],  MFCD09880707
QK-3411 N,N-Dimethyl-3-morpholinopropan-1-amine
Purity: 95%
[62478-44-8],  MFCD00036059
QM-4407 6-(3,5-Dimethylmorpholino)pyridazin-3-amine
Purity: 95%
[736879-79-1],  MFCD26127730
ST-3507 2-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)ethanamine
Purity: 95%
[244789-18-2],  MFCD08444750
QK-1402 N,N-Dimethyl-1-(morpholin-3-yl)methanamine
Purity: 95%
[128454-20-6],  MFCD12546268
QK-1970 N,N-Dimethyl-1-(morpholin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Purity: 95%
[122894-40-0],  MFCD09997816
SS-1744 Dimethyl-morpholin-2-ylmethyl-amine
Purity: 96%
[122894-56-8],  MFCD03990577
QY-6896 (1,1-Dimethyl-2-morpholin-4-yl-2-oxoethyl)amine hydrochloride
Purity: 95%
[1220033-42-0],  MFCD13562096
ST-4600 3-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)propan-1-amine
Purity: 95%
[91551-59-6],  MFCD08445210
QY-6585 4,6-Dimethyl-5-morpholin-4-ylpyrimidin-2-amine
Purity: 95%
[1119451-57-8],  MFCD12027400
QY-3009 7,7-Dimethyl-2-morpholin-4-yl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-5-amine dihydrochloride
Purity: 95%
[1242339-81-6],  MFCD15146557
QP-5712 N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine
Purity: 95%
[16413-71-1],  MFCD05124184
QB-6087 N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Purity: 95%
[86-56-6],  MFCD00003919
QF-4738 N,N-Dimethyl-2-naphthylamine
Purity: 98%
[2436-85-3],  MFCD00059550
QZ-7860 5,7-Dimethyl-1,8-naphthyridin-2-amine
Purity: 95%
[39565-07-6],  MFCD00006732
QG-2508 N,N-Dimethylnicotinamide
Purity: 97%
[6972-69-6],  MFCD00059169
QI-2487 N,N-Dimethyloctanamide
Purity: 95%
[1118-92-9],  MFCD00043763
QM-3506 3,7-Dimethyloctan-1-amine
Purity: 97%
[13887-74-6],  MFCD09264303
QF-8406 N,N-Dimethyloctylamine
Purity: 97%
[7378-99-6],  MFCD00009558
QV-5314 (1S,3S,6R)-N,N-Dimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxamide
Purity: 95%
[929693-35-6],  MFCD30530434
QE-0389 3,3-Dimethyloxan-4-amine hydrochloride
Purity: 95%
[1400580-54-2],  MFCD28155170
QA-8049 dimethyl({3-[(2E)-9-oxatricyclo[9.4.0.0^{3,8}]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-2-ylidene]propyl})amine hydrochloride
Purity: 95%
[1229-29-4],  MFCD00079135
QZ-8714 4,5-Dimethyl-1,3-oxazol-2-amine hydrochloride
Purity: 95%
[45529-92-8],  MFCD20441426
QM-1398 (2,4-Dimethyloxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Purity: 95%
[141567-42-2],  MFCD28133823
QJ-4937 N,3-Dimethyloxetan-3-amine
Purity: 95%
[1310732-23-0],  MFCD26959159
QD-1841 N,3-Dimethyl-3-oxetanamine hydrochloride
Purity: 95%
[1365969-62-5],  MFCD21602208
QV-9788 (3,3-Dimethyloxetan-2-yl)methanamine
Purity: 95%
[34795-24-9],  MFCD22666070
QM-4346 (4,4-Dimethyloxetan-2-yl)methylamine
Purity: 95%
[1408075-08-0],  MFCD22628734
QA-7906 N,N-Dimethyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazoline-7-carboxamide
Purity: 95%
[1092460-54-2],  MFCD11501912
HA-2921 2,2-Dimethyloxolan-3-amine
Purity: 95%
[1350514-80-5],  MFCD29034097
QM-7020 N,3-Dimethyloxolan-3-amine
Purity: 96%
[1506655-93-1],  MFCD12406623
SS-1241 4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid
Purity: 97%
[34906-87-1],  MFCD01325393
ST-9805 ((2-[(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1h-pyrazol-4-yl)amino]-2-oxoethyl)thio)acetic acid
Purity: 95%
[697741-80-3],  MFCD02680096
QW-2914 (1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1h-pyrazol-4-yl)formamide
Purity: 95%
[1672-58-8],  MFCD00085457
QY-5234 N,N-Dimethyl-n'-(5-oxo-1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrazol-3-yl)imidoformamide
Purity: 95%
[328035-71-8],  MFCD02705069
QY-7541 (1,1-Dimethyl-2-oxo-2-piperidin-1-ylethyl)amine hydrochloride
Purity: 95%
[1220034-81-0],  MFCD13562095
QY-4848 (1,1-Dimethyl-2-oxo-2-pyrrolidin-1-ylethyl)amine hydrochloride
Purity: 95%
[1220031-32-2],  MFCD13562092
QZ-6225 3,3-Dimethyl-5-oxo-5-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ylamino)pentanoic acid
Purity: 95%
[924843-84-5],  MFCD08282879
QZ-2154 3,3-Dimethyl-5-oxo-5-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylamino)pentanoic acid
Purity: 95%
[899374-54-0],  MFCD07022094
QZ-1533 [1,1-Dimethyl-2-(pentafluorophenoxy)ethyl]amine
Purity: 95%
[893764-75-5],  MFCD07658080
QZ-1549 2,4-Dimethylpentan-3-amine
Purity: 95%
[4083-57-2],  MFCD00015041
QN-8367 2,4-Dimethylpentan-3-amine hydrochloride
Purity: 95%
[4083-58-3],  MFCD22392217
QY-5668 N,N-Dimethylpentane-1,5-diamine dihydrochloride
Purity: 98%
[90001-90-4],  MFCD27756539
QK-0042 2,2-Dimethylpent-4-en-1-amine hydrochloride
Purity: 95%
[1416438-10-2],  MFCD22690020
QA-7874 1,3-Dimethylpentylamine
Purity: 98%
[105-41-9],  MFCD00025613
QB-2134 4,4-Dimethyl-2-pentyn-1-amine
Purity: 95%
[113439-90-0],  MFCD19204088
QV-2313 N,N-Dimethyl-2-(perfluorophenoxy)ethanamine
Purity: 98%
[2044704-44-9],  MFCD30478399
SS-8816 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline
Purity: 98%
[484-11-7],  MFCD00004973
QD-9965 (S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenethylamine
Purity: 98%
[17279-31-1],  MFCD00056236
QB-7461 N,N-Dimethyl-2-phenoxyethanamine
Purity: 98%
[13468-02-5],  MFCD00040016
ST-8557 2-(2,4-Dimethylphenoxy)ethanamine hydrochloride
Purity: 95%
[50912-65-7],  MFCD02667728
QY-9586 2-(2,6-Dimethylphenoxy)ethanamine hydrochloride
Purity: 95%
[1749-46-8],  MFCD01106697
QP-2011 N,N-Dimethyl-2-(2-phenoxyethoxy)ethanamine
Purity: 97%
[100252-25-3],  MFCD28369481
QY-6819 N-[2-(2,3-Dimethylphenoxy)ethyl]acetamide
Purity: 95%
[1206077-84-0],  MFCD13704904
QC-8591 2-(3,4-Dimethyl-phenoxy)-ethylamine
Purity: 98%
[26646-48-0],  MFCD02366617
HA-6486 [2-(2,3-Dimethylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride
Purity: 95%
[1051368-99-0],  MFCD08559355
QZ-9168 [2-(2,5-Dimethylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride
Purity: 95%
[908597-00-2],  MFCD11844606
QZ-5264 N-[2-(2,6-Dimethylphenoxy)ethyl]-3-methylbenzamide
Purity: 95%
[839695-06-6],  MFCD07362379
QY-3725 [2-(3,4-Dimethylphenoxy)-1-methylethyl]amine
Purity: 95%
[117322-90-4],  MFCD06247257
QY-9224 (2-(5-[(2,4-Dimethylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl)ethyl)methylamine hydrochloride
Purity: 95%
[1306739-10-5],  MFCD19103430
QY-1662 (2-(5-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl)ethyl)methylamine hydrochloride
Purity: 95%
[1306738-38-4],  MFCD19103434
QY-6197 (2-(5-[(3,4-Dimethylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl)ethyl)methylamine hydrochloride
Purity: 95%
[1306739-59-2],  MFCD19103431
QY-5280 (2-(5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl)ethyl)methylamine hydrochloride
Purity: 95%
[1306739-79-6],  MFCD19103427
QY-6173 1-[(2,4-Dimethylphenoxy)methyl]-1h-pyrazol-4-amine hydrochloride
Purity: 95%
[1049764-63-7],  MFCD09431206
QJ-2258 5-[(2,3-Dimethylphenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Purity: 95%
[123217-00-5],  MFCD01346791
QJ-6507 5-[(3,4-Dimethylphenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Purity: 95%
[123216-99-9],  MFCD01346794
QY-3626 5,6-Dimethyl-2-[(4-phenoxyphenyl)amino]pyrimidin-4(3h)-one
Purity: 95%
[1306739-91-2],  MFCD19103567
QC-5621 (R)-1-(2,4-Dimethylphenoxy)propan-2-amine
Purity: 95%
[181141-07-1],  MFCD14585245
QK-5406 N-(2,5-Dimethylphenyl)acetamide
Purity: 95%
[2050-44-4],  MFCD00220610
QE-8225 N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide
Purity: 95%
[18925-69-4],  MFCD00157672
QZ-5421 ([3-(3,4-Dimethylphenyl)-1-adamantyl]methyl)amine hydrochloride
Purity: 95%
[136611-72-8],  MFCD03104595
QY-7760 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]-5,6-dimethylpyrimidin-4(3h)-one
Purity: 95%
[1306739-75-2],  MFCD19103563
QY-8902 2-[(2,4-Dimethylphenyl)amino]-5,6-dimethylpyrimidin-4(3h)-one
Purity: 95%
[1306738-49-7],  MFCD19103564
QY-6318 2-[(3,4-Dimethylphenyl)amino]-5,6-dimethylpyrimidin-4(3h)-one
Purity: 95%
[1306739-90-1],  MFCD19103565
QZ-1246 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]-6-methylpyrimidin-4(3h)-one
Purity: 95%
[459198-10-8],  MFCD02979731
QY-5950 2-[(2,4-Dimethylphenyl)amino]nicotinic acid
Purity: 95%
[17782-10-4],  MFCD03119354
QZ-8664 2-[(2,5-Dimethylphenyl)amino]nicotinic acid
Purity: 95%
[55285-29-5],  MFCD03119357
QY-5655 2-[(3,4-Dimethylphenyl)amino]nicotinic acid
Purity: 95%
[16396-31-9],  MFCD03119356
QZ-2174 2-[(3,5-Dimethylphenyl)amino]nicotinic acid
Purity: 95%
[55285-30-8],  MFCD03119358
QZ-4479 [(2,3-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid
Purity: 95%
[959241-06-6],  MFCD09864574
QZ-3720 [(2,4-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid
Purity: 95%
[856336-39-5],  MFCD09864512
QZ-9840 [(2,5-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid
Purity: 95%
[959240-41-6],  MFCD09864528
QY-8198 [(3,5-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid
Purity: 95%
[1018295-15-2],  MFCD10018452
QY-0764 4-[(2,5-Dimethylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Purity: 95%
[198276-05-0],  MFCD00029828
QZ-9618 4-[(3,4-Dimethylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Purity: 95%
[69517-61-9],  MFCD00029836
QZ-7590 (2E)-4-[(2,4-Dimethylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Purity: 95%
[198220-52-9],  MFCD00029797
QZ-5691 3-([(2,4-Dimethylphenyl)amino]sulfonyl)-4-methylbenzoic acid
Purity: 95%
[884990-58-3],  MFCD05813380
QZ-6743 3-([(3,4-Dimethylphenyl)amino]sulfonyl)-4-methylbenzoic acid
Purity: 95%
[884990-33-4],  MFCD05811941
QZ-4989 3-([(3,5-Dimethylphenyl)amino]sulfonyl)-4-methylbenzoic acid
Purity: 95%
[884990-82-3],  MFCD05815330
QA-1414 3-(3,5-Dimethylphenyl)-beta-alanine
Purity: 96%
[293330-11-7],  MFCD01871321
QB-0187 Dimethyl ((3s)-4-phenyl-3-(boc-amino)-2-oxobutyl)phosphonate
Purity: 95%
[176504-90-8],  MFCD00798803
QJ-8729 2,6-dimethylphenyl N-(2,4-dimethoxyphenyl)-N-(2-{[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)carbamate
Purity: 95%
[837422-57-8],  MFCD28138072
QN-5108 N-(2,4-Dimethylphenyl)-2,4-dimethylbenzenamine
Purity: 97%
[19616-28-5],  MFCD16619146
QY-9737 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanamine
Purity: 95%
[102877-07-6],  MFCD01313694
ST-9955 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanamine
Purity: 95%
[91251-26-2],  MFCD02177223
QZ-5125 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanamine
Purity: 95%
[91251-29-5],  MFCD02177054
QY-0939 2-(2,6-Dimethylphenyl)ethan-1-amine
Purity: 95%
[76935-78-9],  MFCD01310817
QW-1910 (1S)-1-(2,4-Dimethylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Purity: 95%
[1305710-73-9],  MFCD12757576
QV-4494 (R)-1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanamine hydrochloride
Purity: 96%
[1079650-53-5],  MFCD12910584
QJ-6315 (S)-1-(2,6-Dimethylphenyl)ethanamine hydrochloride
Purity: 95%
[1213479-78-7],  MFCD12757572
QV-7051 (S)-1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanamine hydrochloride
Purity: 95%
[1212186-90-7],  MFCD12910585
QJ-4472 (1R)-1-(2,6-Dimethylphenyl)ethylamine hydrochloride
Purity: 95%
[1213024-91-9],  MFCD12757571
QC-4137 (1R)-1-(3,5-Dimethylphenyl)ethylamine hydrochloride
Purity: 95%
[84499-74-1],  MFCD12757573
QJ-8433 (1S)-1-(2,5-Dimethylphenyl)ethylamine hydrochloride
Purity: 95%
[4187-33-1],  MFCD12757570
QK-2482 2,2-Dimethyl-n-[(1r)-1-phenylethyl]propanamide
Purity: 95%
[91797-84-1],  MFCD20230519
QK-3487 9,9-Dimethyl-n-phenyl-9h-fluoren-2-amine
Purity: 97%
[355832-04-1],  MFCD20040462
OR-2221 2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
[56737-78-1],  MFCD00013382
SS-4271 2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
[2538-61-6],  MFCD01861265
OR-3192 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
[60481-51-8],  MFCD00052270
QY-5236 N-(3,4-Dimethylphenyl)-4-hydrazino-4-oxobutanamide
Purity: 95%
[328025-45-2],  MFCD02603991
QZ-0408 N-(3,4-Dimethylphenyl)imidodicarbonimidic diamide
Purity: 95%
[49872-75-5],  MFCD03615405
QK-5339 N-[(3,4-Dimethylphenyl)methyl]cyclopropanamine
Purity: 95%
[936023-14-2],  MFCD11204719
QH-9978 N'-(2,4-Dimethylphenyl)-n-methylformimidamide
Purity: 95%
[33089-74-6],  MFCD00225755
QV-1351 1-(2,4-Dimethylphenyl)-n-[1-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclohexyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide
Purity: 90%
[1421583-83-6],  MFCD22619503
ST-2547 1-(3,5-Dimethylphenyl)-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine
Purity: 95%
[890010-89-6],  MFCD04633098
QY-3949 4-[(2,3-Dimethylphenyl)(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
Purity: 95%
[1266361-76-5],  MFCD28954538
QY-9735 4-[(2,5-Dimethylphenyl)(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
Purity: 95%
[1266386-82-6],  MFCD28954515
QY-9561 4-[(3,4-Dimethylphenyl)(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
Purity: 95%
[1858252-12-6],  MFCD28954531
QY-2855 4-[(3,5-Dimethylphenyl)(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
Purity: 95%
[1266484-24-5],  MFCD28954539
QY-4152 4-([(2,5-Dimethylphenyl)(methylsulfonyl)amino]methyl)benzoic acid
Purity: 95%
[1207326-87-1],  MFCD18170152
QY-7269 4-([(2,6-Dimethylphenyl)(methylsulfonyl)amino]methyl)benzoic acid
Purity: 95%
[1207326-93-9],  MFCD18170151
QZ-6695 4-([(3,4-Dimethylphenyl)(methylsulfonyl)amino]methyl)benzoic acid
Purity: 95%
[359020-78-3],  MFCD01964864
QY-9238 4-([(3,5-Dimethylphenyl)(methylsulfonyl)amino]methyl)benzoic acid
Purity: 95%
[1092022-18-8],  MFCD13900806
QZ-9536 4-(2,4-Dimethylphenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 95%
[438227-56-6],  MFCD03075035
QZ-5172 4-(2,5-Dimethylphenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 95%
[438220-19-0],  MFCD03074510
QZ-7985 4-(3,4-Dimethylphenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 95%
[438215-91-9],  MFCD03074057
QZ-7125 N-(2,3-Dimethylphenyl)-3-oxobutanamide
Purity: 95%
[80357-48-8],  MFCD00026247
QV-5182 1-(2,4-Dimethylphenyl)pentylamine
Purity: 95%
[1021014-91-4],  MFCD11149028
OT-4735 9,9-Dimethyl-N-(3-phenylphenyl)fluoren-2-amine
Purity: 95%
[1372778-66-9],  MFCD30471917
QZ-8816 N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 95%
[380472-75-3],  MFCD03154776
OR-0934 1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazine
Purity: 98%
[1013-76-9],  MFCD00023127
OR-0045 1-(2,3-Dimethylphenyl)piperazine hydrochloride
Purity: 98%
[80836-96-0],  MFCD00012760
QZ-7446 (3-[4-(2,3-Dimethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl)amine
Purity: 95%
[938307-34-7],  MFCD09723552
QA-5396 2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine
Purity: 95%
[383128-60-7],  MFCD02663651
QA-0586 2-(3,5-Dimethylphenyl)piperidine
Purity: 95%
[383128-39-0],  MFCD02663617
AN-1290 N-(2,4-Dimethylphenyl)pivalamide
Purity: 98%
[97528-24-0],  MFCD00459292
QZ-7553 1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-amine
Purity: 95%
[886496-82-8],  MFCD06739390
QZ-6801 1-(3,4-Dimethylphenyl)propan-1-amine
Purity: 95%
[473732-70-6],  MFCD06739389
SH-7521 3-(3,5-Dimethylphenyl)propan-1-amine
Purity: 97%
[142332-82-9],  MFCD09913029
QJ-9759 (R)-1-(3,4-Dimethylphenyl)propan-1-amine hydrochloride
Purity: 95%
[856563-05-8],  MFCD12757583
QV-0744 (R)-2,2-Dimethyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
Purity: 95%
[19068-35-0],  MFCD28290892
QV-7311 (S)-1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-amine hydrochloride
Purity: 95%
[1032114-81-0],  MFCD12757588
QZ-4804 N(3),N(3)-Dimethyl-1-phenylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Purity: 97%
[942-86-9],  MFCD09997622
QV-8518 (R)-N,2-Dimethyl-n-phenylpropane-2-sulfinamide
Purity: 95%
[1372133-78-2],  MFCD30471429
QA-5040 2,2-Dimethyl-1-phenyl-propylamine
Purity: 98%
[61501-04-0],  MFCD00267378
QJ-2076 (3,5-Dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl)methylamine hydrochloride
Purity: 95%
[879896-52-3],  MFCD08435889
HA-5651 4-(3,4-Dimethylphenyl)pyrimidin-2-amine
Purity: 95%
[1247384-22-0],  MFCD07381834
HC-6390 1-(2,3-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Purity: 97%
[957065-89-3],  MFCD09878389
QA-0562 2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Purity: 96%
[383127-44-4],  MFCD02663469
QY-5574 1-(3,4-Dimethylphenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1h-indazol-4-amine hydrochloride
Purity: 95%
[1242338-88-0],  MFCD15146556
QA-4994 4-(2,4-Dimethylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 95%
[247225-31-6],  MFCD00170225
HC-3993 (2,3-Dimethylphenyl)thiourea
Purity: 97%
[55752-58-4],  MFCD00041163
ST-9980 (2,5-Dimethyl-phenyl)-thiourea
Purity: 96%
[16738-19-5],  MFCD00041372
QZ-4144 N-(2,3-Dimethylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Purity: 95%
[874780-64-0],  MFCD00180115
QZ-7986 N-(2,4-Dimethylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Purity: 95%
[58759-27-6],  MFCD08361949
QV-7231 (1R)-1-(2,4-Dimethylphenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine
Purity: 95%
[1213559-29-5],  MFCD07374677
OR-7453 1,2-Dimethyl-piperazine
Purity: 98%
[25057-77-6],  MFCD08060115
QA-9654 2,2-Dimethylpiperazine
Purity: 97%
[84477-72-5],  MFCD06798288
SS-7184 N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamide oxalate
Purity: 95%
[494782-69-3],  MFCD11869752
QZ-1247 5,5-Dimethyl-3-(2-piperazin-1-yl-ethylamino)-cyclohex-2-enone
Purity: 95%
[353470-05-0],  MFCD00813261
QY-4565 5,5-Dimethyl-2-(1-[(2-piperazin-1-ylethyl)amino]ethylidene)cyclohexane-1,3-dione
Purity: 95%
[329218-79-3],  MFCD01210574
QY-8391 5,5-Dimethyl-2-([(2-piperazin-1-ylethyl)amino]methylene)cyclohexane-1,3-dione
Purity: 95%
[299443-43-9],  MFCD00813273
QY-3629 4,6-Dimethyl-n-[5-(piperazin-1-ylmethyl)-4h-1,2,4-triazol-3-yl]pyrimidin-2-amine dihydrochloride
Purity: 95%
[1858241-85-6],  MFCD29035065
QH-1883 1,2-Dimethylpiperidin-4-amine
Purity: 98%
[89850-92-0],  MFCD12024734
QM-7967 1,3-Dimethylpiperidin-3-amine
Purity: 95%
[1236348-35-8],  MFCD22071387
HA-6671 N,N-Dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Purity: 98%
[126584-46-1],  MFCD06800621
QV-0668 N,N-Dimethylpiperidin-4-amine hydrochloride
Purity: 95%
[172281-90-2],  MFCD03938881
SS-7479 2,6-Dimethylpiperidine
Purity: 97%
[504-03-0],  MFCD00005986
OR-1250 3,5-Dimethylpiperidine
Purity: 98%
[35794-11-7],  MFCD00005996
QE-4545 N,N-Dimethylpiperidine-3-carboxamide
Purity: 95%
[5505-20-4],  MFCD09802939
QY-0955 N,N-Dimethylpiperidine-4-carboxamide
Purity: 95%
[1903-68-0],  MFCD03372521
QM-6612 N,N-Dimethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
Purity: 96%
[6270-42-4],  MFCD07781032
QA-3761 3,3-Dimethylpiperidin-4-ol
Purity: 98%
[373603-88-4],  MFCD11044222
AM-1888 1,3-Dimethylpiperidin-4-one
Purity: 97%
[4629-80-5],  MFCD00100893
QY-6357 N,N-Dimethyl-2-(piperidin-4-yl)acetamide hydrochloride
Purity: 95%
[1443980-79-7],  MFCD19103482
OR-1532 Dimethyl-piperidin-4-yl-amine dihydrochloride
Purity: 97%
[4876-59-9],  MFCD00035296
QA-2164 4-(4,4-Dimethylpiperidin-1-yl)benzoic acid
Purity: 95%
[406233-26-9],  MFCD09031689
QY-7952 2-(2,6-Dimethylpiperidin-1-yl)ethan-1-amine
Purity: 95%
[1788-35-8],  MFCD03701702
QZ-5409 2-(3,5-Dimethylpiperidin-1-yl)ethanamine
Purity: 95%
[876716-58-4],  MFCD06740357
QH-0214 Dimethyl-(2-piperidin-2-yl-ethyl)-amine
Purity: 95%
[60717-49-9],  MFCD00047329
QH-7635 N,N-Dimethyl-1-piperidin-3-ylmethanamine
Purity: 98%
[90203-05-7],  MFCD05215128
QJ-3682 N,N-Dimethyl-1-piperidin-4-ylmethanamine
Purity: 95%
[138022-00-1],  MFCD05215181
QY-4487 5,5-Dimethyl-3-[(piperidin-4-ylmethyl)amino]cyclohex-2-en-1-one
Purity: 95%
[332144-70-4],  MFCD00813259
QY-7867 5,5-Dimethyl-2-([(piperidin-4-ylmethyl)amino]methylene)cyclohexane-1,3-dione
Purity: 95%
[336177-26-5],  MFCD01560129
QY-4493 N,N-Dimethyl-6-(piperidin-3-ylmethyl)pyridazin-3-amine dihydrochloride
Purity: 95%
[1858250-20-0],  MFCD29035063
QY-9994 N,N-Dimethyl-6-piperidin-4-ylnicotinamide dihydrochloride
Purity: 95%
[1847443-82-6],  MFCD29035030
QZ-4070 3-(3,5-Dimethylpiperidin-1-yl)propan-1-amine
Purity: 95%
[878657-11-5],  MFCD03030360
QH-2843 2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
Purity: 98%
[7328-91-8],  MFCD00009801
QG-8453 N,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
Purity: 95%
[1251384-75-4],  MFCD10566893
QE-3379 N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Purity: 98%
[109-55-7],  MFCD00008216
QF-7528 2,2-Dimethylpropanethioamide
Purity: 98%
[630-22-8],  MFCD09742834
QC-7243 2,2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride
Purity: 97%
[18202-73-8],  MFCD00051988
ST-2638 4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]butanoic acid
Purity: 97%
[69542-93-4],  MFCD00868454
QB-2304 6-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2,3-difluorobenzoic acid
Purity: 95%
[874784-13-1],  MFCD04035654